Chi tiết tin thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tiếp công dân

QUY CHẾ TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chế này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; việc tổ chức tiếp công dân, nhiệm vụ và quyền hạn của công chức, viên chức tiếp công dân; quyền, nghĩa vụ của công dân khi đến nơi tiếp công dân; hoạt động tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


1. Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở, Chánh thanh tra, Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và công chức thanh tra được giao nhiệm vụ tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ.


2. Người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ về những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác quản lý Nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.
 

Điều 3.  Mục đích tiếp công dân


1. Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng quy định pháp luật, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật.


2. Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở để xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật.


Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm


1. Gây phiền hà, sách nhiễu hoặc cản trở người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 

2. Thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân; làm mất hoặc làm sai lệch thông tin, tài liệu do người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cung cấp.


3. Phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.


4. Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để gây rối trật tự công cộng.


5. Xuyên tạc, vu khống, gây thiệt hại cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.


6. Đe dọa, xúc phạm cơ quan, đơn vị, tổ chức, người tiếp công dân, người thi hành công vụ.


7. Kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc người khác tập trung đông người tại nơi tiếp công dân.


8. Vi phạm các quy định khác trong nội quy, quy chế tiếp công dân.

 

Chương II
TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN
 

Điều 5. Thời gian và địa điểm tiếp công dân

Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính và được thực hiện tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ, đặt tại trụ sở làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị số 204 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà.

Tại đại điểm tiếp công dân phải niêm yết Nội quy, Quy chế tiếp công dân và lịch tiếp công dân.

Điều 6. Giám đốc Sở tiếp công dân
 

1. Giám đốc Sở tiếp công dân 1 lần/1 tháng, vào ngày 28 hàng tháng tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ, nếu ngày 28 hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
 

2. Ngoài thời gian tiếp công dân định kỳ hàng tháng, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp sau:
 

a. Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở hoặc ý kiến của các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở còn khác nhau.


b. Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể; xâm phạm đến tính mạng, tài sản của nhân dân; ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.


3. Trường hợp Giám đốc Sở không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì ủy quyền cho các Phó Giám đốc Sở tiếp công dân và các Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo lại Giám đốc Sở kết quả tiếp công dân.


Điều 7. Chánh thanh tra Sở tiếp công dân


1. Chánh thanh tra Sở có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ.


2. Trong trường hợp Chánh thanh tra Sở bận công tác thì có trách nhiệm phân công cho Phó Chánh thanh tra Sở và Phó Chánh thanh tra Sở có trách nhiệm báo cáo lại cho Chánh thanh tra kết quả tiếp công dân.
 

Trường hợp Chánh thanh tra hoặc Phó Chánh thanh tra bận công tác hoặc có việc đột xuất không thể tiếp công dân thì có trách nhiệm phân công cho công chức thanh tra tiếp công dân và báo cáo kết quả tiếp công dân cho Chánh thanh tra.


3. Thanh tra Sở có trách nhiệm mở sổ theo dõi việc tiếp công dân theo quy định, báo cáo Giám đốc Sở kết quả tiếp công dân vào cuối các ngày trong tuần (nếu có).


Điều 8. Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tiếp công dân


1. Theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ khi có khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến lĩnh vực công tác của phòng, cơ quan, đơn vị mình.


2. Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở khi tiếp công dân phải ghi chép vào sổ tiếp công dân, báo cáo Giám đốc Sở về kết quả tiếp công dân.


Điều 9. Trách nhiệm tổ chức tiếp công dân

Chánh thanh tra Sở giúp Giám đốc Sở tổ chức tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ; chủ trì tổ chức, phối hợp với Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo quy định của pháp luật.
                                          

Chương III
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẾN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO,
 KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH; TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI TIẾP CÔNG DÂN

 
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

1. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các quyền sau đây:
 

a) Trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

b) Được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình;

c) Khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người tiếp công dân;

d) Nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

đ) Trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch;

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 

2. Khi đến nơi tiếp công dân, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có các nghĩa vụ sau đây:
 

a) Nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có);

b) Có thái độ đúng mực, tôn trọng đối với người tiếp công dân;

c) Trình bày trung thực sự việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; ký hoặc điểm chỉ xác nhận những nội dung trình bày đã được người tiếp công dân ghi chép lại;

d) Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tiếp công dân và hướng dẫn của người tiếp công dân;

đ) Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung thì phải cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại, tố cáo của mình.
 

Điều 11. Trách nhiệm của người tiếp công dân

1. Khi tiếp công dân, người tiếp công dân phải bảo đảm trang phục chỉnh tề, có đeo thẻ công chức, viên chức hoặc phù hiệu theo quy định.

2. Yêu cầu người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nêu rõ họ tên, địa chỉ hoặc xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có); có đơn hoặc trình bày rõ ràng nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc tiếp nhận, thụ lý vụ việc.

3. Có thái độ đúng mực, tôn trọng công dân, lắng nghe, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc ghi chép đầy đủ, chính xác nội dung mà người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trình bày.

4. Giải thích, hướng dẫn cho người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, kết luận, quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền; hướng dẫn người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan hoặc người có thẩm quyền giải quyết.

5. Trực tiếp xử lý hoặc phân loại, chuyển đơn, trình người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; thông báo kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cho công dân.

6. Yêu cầu người vi phạm nội quy nơi tiếp công dân chấm dứt hành vi vi phạm; trong trường hợp cần thiết, lập biên bản về việc vi phạm và yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Người tiếp công dân được từ chối tiếp người đến nơi tiếp công dân trong các trường hợp sau đây:

1. Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

2. Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

3. Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài;

4. Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật.


 Chương IV

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 
Điều 13. Trách nhiệm của Chánh thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở 
 

1. Chánh thanh tra có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tiếp công dân của cơ Sở; chủ động phối hợp, hướng dẫn Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở tổ chức tốt việc tiếp công dân, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
 

2. Trưởng phòng chuyên môn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở trong phạm vi trách nhiệm của mình, hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo bằng văn bản gửi về Thanh tra Sở tổng hợp trình Giám đốc Sở báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban nội chính Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Thanh tra Tỉnh, Ban tiếp công dân Tỉnh về công tác tiếp công dân của Sở.
 

3. Văn phòng Sở phối hợp tổ chức để đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết; bảo đảm trật tự, an toàn, văn minh nơi tiếp công dân.
 

Điều 14. Khen thưởng và xử lý vi phạm


1. Phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; cán bộ, công chức, viên chức có thành tích trong công tác tiếp công dân được biểu dương, khen thưởng kịp thời theo quy định.


2. Những đơn vị, cá nhân không chấp hành Quy chế phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm; tuỳ theo mức độ sai phạm, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 8
Hôm nay: 2782
Tổng lượt truy cập: 3.346.374
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.