Chi tiết tin thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Thông báo

Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện Luật tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo lịch tiếp công dân định kỳ 6 tháng cuối năm 2024 (từ tháng 7/2024 đến tháng 12/2024) tại Phòng tiếp dân - Sở Khoa học và Công nghệ; địa chỉ: số 204 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà (kèm theo lịch tiếp công dân).

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân; Quyết định số 323/QĐ-SKHCN ngày 11/12/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị.

Văn phòng Sở có trách nhiệm bố trí lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở vào lịch công tác tuần của Lãnh đạo Sở; trường hợp Giám đốc Sở có công việc đột xuất không thực hiện việc được buổi tiếp công dân theo lịch thì Văn phòng Sở kịp thời thông báo để cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại lịch tiếp công dân vào thời gian thích hợp.

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở được Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Quảng Trị http://www.sokhcnquangtri.gov.vn; Văn phòng Sở niêm yết công khai tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, số 204 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà để cán bộ, nhân dân được biết./.

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG TRỊ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số: 44/TB-SKHCN/TB-SKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2024 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị)

Tháng tiếp

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

Tháng 7

Ngày 29/7/2024

(thứ hai)

Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân

Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 8

Ngày 28/8/2024

(thứ tư)

Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân

Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 9

Ngày 27/9/2024

(thứ sáu)

Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân

Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 10

Ngày 28/10/2024

(thứ hai)

Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân

Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 11

Ngày 28/11/2024

(thứ năm)

Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân

Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Tháng 12

Ngày 27/12/2024

(thứ sáu)

Giám đốc Sở- Trần Ngọc Lân

Phòng tiếp dân-Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (204 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị)

Thông báo khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 1900
Tổng lượt truy cập: 3.326.399
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.