Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin tổng hợp

Ngày đăng: 18-01-2023

Kỷ niệm 73 năm (20/01/1950 - 20/01/2023) ngày Bác Hồ ký sắc lệnh 08/SL quy định về đo lường: Kết quả triển khai Đề án 996 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm (20/01/1950 - 20/01/2023) ngày Bác Hồ ký sắc lệnh 08/SL quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam và 22 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/1 hàng năm làm “Ngày Đo  lường Việt Nam”, Chi cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng Quảng Trị cùng với Ngành Đo lường cả nước tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát triển và mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện đo, chuẩn đo lường để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp trong sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án 996 và Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về  Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Cách đây 73 năm ngày 20/1/1950, giữa lúc cuộc chiến chống thực dân Pháp diễn ra gay go và ác liệt, Hồ Chủ tịch đã ký sắc lệnh 08/SL Ban hành đơn vị đo lường hợp pháp, trong đó quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ mét, là hệ đo lường khoa học và tiên tiến trên thế giới. Đây là văn bản luật pháp đầu tiên về đo lường của chính quyền cách mạng nước ta. Sắc lệnh 08/SL ngắn gọn, súc tích gồm 4 tiết, 11 điều đã bao quát đầy đủ những vấn đề cần giải quyết về hoạt động đo lường tại thời điểm lịch sử thời bấy giờ, như: thống nhất sử dụng trong cả nước đơn vị đo lường theo hệ mét, quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo, chế tài xử lý các vi phạm về đo lường, các quy định về thi hành. Sắc lệnh đã nhanh chóng đi vào thực tiễn, đảm bảo sự bình đẳng, quyền lợi của người dân, hiệu lực trong quản lý xã hội; là nền tảng, điểm xuất phát và đánh dấu mốc son lịch sử cho sự ra đời và phát triển của ngành Đo lường Việt Nam. Để ghi nhớ dấu mốc lịch sử đầu tiên về đo lường và động viên khích lệ những đóng góp của ngành đo lường Việt Nam, động viên đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật và tất cả những người đã và đang làm việc, hoạt động trong lĩnh vực đo lường, ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 155/2001/QĐ-TTg lấy ngày 20/1 hàng năm làm “Ngày Đo  lường Việt Nam”.

Sắc lệnh 08/SL thực sự là viên gạch đầu tiên và là điểm xuất phát để xây dựng ngành đo lường nước ta phát triển như ngày nay. Ngày 10/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996). Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã đạt được kết quả nổi bật sau:

Công tác xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 996: Tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành: Nghị quyết số 99/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1);  Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong văn bản đã giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức sơ kết và tổng kết tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai Kế hoạch.

Về xây dựng văn bản quản lý, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2021; năm 2022; Khảo sát tình hình sử dụng phương tiện đo, thiết bị đo lường tại: 03 đơn vị kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm phương tiện đo; 40 doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn Tỉnh nhằm đánh giá năng lực đo lường, làm cơ sở để lựa chọn, hướng dẫn thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, từng bước nâng cao năng lực đo lường của các đơn vị kiểm định/hiệu chuẩn/thử nghiệm phương tiện đo trên địa bàn.

Về lồng ghép các nhiệm vụ trong các nhiệm vụ, đề án, chương trình khác tại địa phương: Sở Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt nhiệm vụ KH&CN “Xây dựng mô hình điểm áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; Nhiệm vụ thiết lập, duy trì bảo quản và khai thác chuẩn đo lường. Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đo lường và thiết bị đo lường chuẩn để phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh; Nhiệm vụ thực hiện hoạt động duy trì, mở rộng tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường, tổ chức thử nghiệm chất lượng sản phẩm phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới. sửa đổi chính sách tạo thuận lợi hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp: Thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm định phương tiện đo trên địa bàn Tỉnh. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định việc kiểm định đối chứng công tơ điện, đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn và kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ KH&CN.

Công tác tăng cường phát triển hạ tầng đo lường tại địa phương: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học (giai đoạn 1). Dự án có tổng mức đầu tư: 25,616 tỷ đồng, trong đó thiết bị đo lường thử nghiệm 58 bộ thiết bị và thiết bị công nghệ sinh học 02 thiết bị.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường: Chỉ đạo Thanh tra sở KH&CN phối hợp với các sở, ban ngành trong việc xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thanh kiểm tra, tránh tình trạng chồng chéo, trùng lắp về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm tra; Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng như: chuẩn dung tích các loại, thiết bị kiểm tra chỉ số Octan của Xăng.

Triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo chất lượng sản phẩm hàng hóa: Phê duyệt Thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở: Xây dựng mô hình điểm áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Từ đó làm cơ sở để nhân rộng mô hình Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Công tác truyền thông về hoạt động đo lường, thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đo lường: Đăng tải 04 bài báo về hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế trên Báo Quảng Trị. 02 phóng sự phát sóng trên truyền hình Quảng Trị QRTV; Tổ chức 02 lớp về tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1928/QĐ-UBND 20/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” cho hơn 40 Doanh nghiệp trên địa bàn; Tổ chức 01 Hội thảo vai trò của Đo lường trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; Cử công chức tham dự tập huấn về xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp; tham dự khóa đào tạo về Tư vấn, hỗ trợ xây dựng triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ đã giúp địa phương có căn cứ pháp lý để triển khai có hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 nên công tác triển khai thực hiện Đề án 996 tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn; Nhận thức của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn về tầm quan trọng của đổi mới đo lường còn hạn chế, dẫn tới khó khăn trong việc hướng dẫn áp dụng triển khai các cơ chế chính sách theo nội dung của Đề án 996.

Nhằm nâng cao năng lực Đo lường trong tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án 996 và Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về  Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Tại báo cáo số 05/BC-UBND ngày 13/1/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị  gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định các giải pháp trọng tâm như sau:

1.Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường tại địa phương: Đầu tư thiết bị đo lường thử nghiệm và công nghệ sinh học theo Nghị quyết số 99/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Hỗ trợ các Doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiến tiến, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp, nông lâm thủy sản  theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026.

3.Đẩy mạnh truyền thông về hoạt động đo lường, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường,  nâng cao hiệu của công tác quản lý nhà nước về đo lường.

4.Xây dựng mô hình điểm áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Từ đó làm cơ sở để nhân rộng mô hình Chương trình đảm bảo đo lường theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Võ Anh Dũng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 9
Hôm nay: 2011
Tổng lượt truy cập: 3.326.510
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.