Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin tổng hợp

Ngày đăng: 02-06-2023

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023.

Thực hiện Công văn số 3556/BTNMT-TTTT ngày 19/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023; Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3556/BTNMT-TTTT nêu trên theo quy định; Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hải Lăng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức thực hiện “Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2023 và phát động xây dựng mô hình bảo về môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025”; với UBND huyện Triệu Phong và cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Lễ phát động hường ứng Tuần Lễ Biên và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại đương thế giới năm 2023”; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/7/2023.

 

 

Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng họp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng, cụ thể như sau:

1. Tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quà Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” tại Quỵết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thài nhựa; Đề án “Tãng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam” tại Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ...

2. Xây dựng, đề xuất UBND tỉnh ban hành quy định, cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh nghiệp tái chế. Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến để tái chế chất thải nhựa trở thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa. Thực hiện thu gom, phân loại, xừ lý rác thải sinh hoạt, rác thài nhựa tại nguôn;

3. Thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả ưong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Mỗi huyện, thị xã, thành phố cần có ít nhất 01 mô hình cụ thể về “Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn” và 01 mô hình cụ thể về “Chống ô nhiễm nhựa” hiệu quả tại địa bàn. Ra quân dọn, xử lý rác tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa ở sông, hồ, bờ biền. Đồng thời, phát hiện, biểu dương, khen thường tổ chức, cá nhân và cộng đồng, doanh nghiệp có thành tích, sáng kiến tiêu biểu ữong hoạt động bảo vệ môi trường; nhất là giải pháp, sáng kiến giảm rác thài nhựa;

4. Căn cứ tình hình thực tế, cao điểm từ trung tuần tháng 5 đến kết thúc tháng 6 năm 2023, đồng loạt tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mít tinh, phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải. Phát động Chiến dịch chung tay giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực như thành lập liên minh nói không với túi nilon khó phân huỷ, sản phâm nhựa dùng một lần; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện vód môi trường. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích thiết kế từ các vật liệu có tính thán thiện môi trường) tại các cơ quan, đơn vị, địa điểm công cộng phù hợp để đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023 đạt tính lan tòa cao.

5. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị tổ chức cập nhật thông tin, tuyên truyền sâu rộng về các nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình điển hình trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Đa dạng các công cụ, phương thức tuyên truyền; vận dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để truyền thông “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, cho hành động “Chống ô nhiêm nhựa” nhằm tạo sự lan tỏa, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân.

Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ngày Đại dương thể giới (ngày 08/6) hằng năm do Liên hợp quốc thông qua thê hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương.

Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc phát động "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are Changing), với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhung mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dưomg, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phân nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên Trái đât đang thay đôi, cả trên đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.

Thực thi Luật tài nguyên, môi trường biển và hài đào cũng như các chủ trương, chính sách, pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động chù đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01 - 08/6) năm 2023 là “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hài đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện ven biển, huyện đảo cồn cỏ quan tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức các nội dung sau đây:

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cùa Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững; triển khai công tác tuyên truyền biển, đào năm 2023 theo Hướng dẫn số sổ 94-HD/BTGTU ngày 15/2/2023 của Ban Tuyên giáo Tình ủy.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và tập trung tuyên truyền những thành tựu về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bào đàm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế, kêt quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quôc lân thứ thứ XIII trên các vùng biển, đảo trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến nảm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tích cực triển khai Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến nầm 2030. Đẩy mạnh công tác vận động chống khai thác hài sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của ngư dân, không để xảy ra tình trạng tàu cá của Việt Nam bị bắt giữ tại vùng biển nước ngoài, thúc đẩy tiến trình vận động EC gỡ thè vàng IƯU đối với thủy sản Việt Nam; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng và củng cố sự đồng thuận xã hội về việc Quốc hội thảo luận, thông qua Quy hoạch không gian biển Quốc gia và Quy hoạch sử dụng bền vững tài nguyên biển vùng bờ và các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các nội dung, nhiệm vụ về biển, hải đảo.

2. Căn cứ điều kiện thực tế, cao điểm tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đào Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2023 như: treo băng rôn, pano, áp phích về các chù đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Nệày Đại dương thế giới năm 2023; hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn chủ đề công tác quàn lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, công băng, bền vững tài nguyên biển, hải đảo; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển; bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học biển, ven biển và hải đào; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa biển; khai thác, đánh bắt thủy sản an toàn, bền vững, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; điều tra, nghiên cứu khoa học về biển, hải đảo cũng như hệ thống thông tin thủy triều, hảì văn để phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển; tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường; tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích cộng đồng và phát triển bền vững kinh tế biển, thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông và thông tin đối ngoại về biển, đảo. Đổi mới và đa dạng hóa, hiện đại hóa về hình thức, nội dunệ, phương thức, phương tiện thông tin, tuỵên truyền; xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan đại diện ở nước ngoài. Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, cập nhật kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí; mở rộng hơn nữa lực lượng làm công tác tuyên truyền về biển, đảo.

5. Các cơ quan truyền thông, báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị tăng thời lượng tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thể giới năm 2023 và chủ đề biển đảo theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong đó, tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xâỵ dựng văn hoá sinh thái biển; tăng cường nâng cao nhận thức, kiến thức, hiểu biết vê biên, đại dương đến các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn tỉnh; khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển bền vững kinh tế biển, giữ vừng chủ quyền biển, đảo, đưa Quảng Trị trở thành tỉnh mạnh về biển.

6. Phát hiện, biểu dương và kịp thời khen thưởng vinh danh tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biên và hải đảo.

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2023 - Giải pháp cho ô nhiễm nhựa
 2. Rác thài nhựa đang giết chết sinh vật biển
 3. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm
 4. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu
 5. Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất
 6. Loại bỏ rác thải nhựa bằng cách tái sử dụng và xử lý nó
 7. Quyết tâm! Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần
 8. Rác là nguồn gây ô nhiễm, gây bệnh, hãy làm sạch rác bất cứ nơi nào
 9. Phân loại rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn
 10. Đường phổ xanh, cuộc sống an lành
 11. Hãy sử dụng đồ dùng từ vật liệu tái chế
 12. Hãy từ chối túi ni lông khi mua hàng
 13. Nói không với rác thải nhựa, nói có với tiêu dùng xanh
 14. Đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân huỷ
 15. Đa dạng sinh học - Hành trình duy trì sự sống
 16. Xanh biển, xanh rừng, xanh đất nước; Sạch làng, sạch bàn, sạch đường phố
 17. Tất cả vì môi trường xanh - sạch - đẹp
 18. Tích cực hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp
 19. Hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 8/6/2023 - Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi
 20. Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Nguyễn Thị Hòa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 784
Tổng lượt truy cập: 3.249.532
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.