Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử KH&CN Quảng Trị
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 21-06-2023

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Thực hiện Công văn số 493/TTg-KSTT ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất, hiệu quả, UBND  tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 3021 /UBND-NC v/v cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện:

a. Tập trung rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, rà soát, kinh doanh và đời sống người dân bảo đảm cắt giảm, đơn giản hoá ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Nghị quyết số 131/NQ- CP ngày 06/10/2022, trong đó nghiên cứu đề xuất cắt giảm ngay các thủ tục, các bước trung gian không cần thiết; các điều kiện kinh doanh chồng chéo, không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra, thẩm định, đánh giá, xét duyệt; các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn chồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị; đồng thời nghiên cứu, đề xuất giải pháp xã hội hoá các dịch vụ hành chính công đủ điều kiện. Hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá trước ngày 31 tháng 8 năm 2023 (Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành trước ngày 10/8/2023 và gửi trực tiếp các cơ quan chuyên môn theo ngành, lĩnh vực để tổng hợp).

b. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, tránh hình thức, phong trào, không thực chất, không hiệu quả.

c. Khẩn trương thực hiện thống kê, rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh.

d. Thực hiện công khai, minh mạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Rà soát, công bố, cập nhật công khai kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo Quyết định công bố của Bộ, ngành Trung ương.

e. Chỉ đạo công chức đầu mối về kiểm soát thủ tục hành chính sử dụng tài khoản dịch vụ công để theo dõi bản đồ thực thi thể chế Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để cập nhật, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị và tự chịu trách nhiệm trước, Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh về kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ:https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html). Nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng, trong đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xả ra chậm trễ, gây phiền hà, nhất là làm phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ, giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

g. Tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc, bất cập cho người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc kéo dài thời gian xử lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phấn đấu đến năm 2025 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá của cả nước.

Sở Tư pháp tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định thủ tục hành chính tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chỉ ban hành thủ tục hành chính đã được đánh giá tác động và thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ các quy định thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Thị Hòa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 6
Hôm nay: 1445
Tổng lượt truy cập: 2.792.783
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.