Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện: Thông báo

Ngày đăng: 25-10-2022

THÔNG BÁO VỀ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn và thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNVVV);

Căn cứ Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2022 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. Nội dung và phương thức thực hiện

1. Hỗ trợ công nghệ cho DNNVV

1.1. Tư vấn đăng ký bảo hộ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ của DNNVV

- Nội dung hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

1.2. Tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ cho DNNVV

- Nội dung hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với DN nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, Doanh nghiệp KHCN

2.1. Tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ

- Nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng bản mô tả sáng chế, bản thiết kế kiểu dáng công nghiệp, bản thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu nhưng không quá 30 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

c) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

d) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập chuyển giao, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

2.2. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới

- Nội dung hỗ trợ:

a)  Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cơ sở (tối thiểu 03 sản phẩm) nhưng không quá 10 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

b) Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

c) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn, phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

d) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí thử nghiệm sản phẩm mới tại các đơn vị, tổ chức thử nghiệm sản phẩm hàng hóa nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/doanh nghiệp.

e) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn hoàn thiện sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

2.3. Hỗ trợ về thông tin, truyền thông, xúc tiến thương mại, kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo

- Nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/DN;

b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/DN và không quá 02 năm kể từ thời điểm DN đăng ký thành công tài khoản trên sàn thương mại điện tử;

c) Hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của DN tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại nhưng không quá 30 triệu đồng/năm/DN đối với sự kiện tổ chức trong nước và không quá 50 triệu đồng/năm/DN đối với sự kiện tổ chức ở nước ngoài;

3. Phương thức lựa chọn doanh nghiệp để hỗ trợ

3.1. Lựa chọn các doanh nghiệp có giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; hoặc được cấp văn bằng bảo hộ đối với sáng chế; hoặc được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

3.2. Lựa chọn các doanh nghiệp đã được đầu tư hoặc cam kết đầu tư bởi các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; được hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi các khu làm việc chung, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở ươm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm đổi mới sáng tạo theo quy định của pháp luật về đầu tư.

3.3. Lựa chọn thông qua Hội đồng.

II. Thành phần hồ sơ

1. Hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ:

a) Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV):

Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số  80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ.

b) Đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo:

- Tờ khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân sách đề nghị được hỗ trợ.

- Tài liệu xác định DNNVV khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 1, 2 Điều 14 Thông tư số 06/2022/BKHĐT.

- Trường hợp DNNVV khởi nghiệp sáng tạo xác định tiêu chí theo khoản 3 Điều 20 Nghị định số  80/2021/NĐ-CP, thì phải cung cấp tài liệu liên quan kèm theo về “Giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% trong 02 năm liên tiếp trên cơ sở phân tích các yếu tố thị phần, khả năng phát triển của sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp” để Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn xem xét, lựa chọn.

2. Hồ sơ thanh toán:

- Thông báo về việc hỗ trợ cho DNNVV.

- Kế hoạch phê duyệt hỗ trợ DNNVV và hồ sơ lựa chọn đơn vị cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

- Hợp đồng hỗ trợ, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị cung cấp dịch vụ và DNNVV.  

- Hóa đơn nội dung thanh toán chi phí hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Bảng photo hóa đơn nội dung thanh toán của DNNVV (Trường hợp DNNVV thanh toán 50% giá trị hợp đồng).

III. Trình tự thực hiện

DNNVV có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (204 Hùng Vương, TP Đông Hà) dưới dạng văn bản giấy tại bộ phận văn thư hoặc văn bản điện tử gửi đến hộp thư nguyenxuanan@quangtri.gov.vn.

a) Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ của DNNVV, Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đối chiếu thông tin về doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để xác định thông tin doanh nghiệp kê khai đảm bảo đúng đối tượng hỗ trợ; khảo sát, làm việc trực tiếp với DNNVV để xác định nội dung hỗ trợ cụ thể và tiến hành họp xem xét thẩm định hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ.

Đối với DNNVV khởi nghiệp sáng tạo được xác định theo khoản 3 Điều 20 Nghị định số  80/2021/NĐ-CP, Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn để xem xét, xác định là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo trước khi khi họp xem xét thẩm định hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ.

b) Sau khi xét duyệt hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo về việc hỗ trợ cho DNNVV.

- Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện hỗ trợ, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo bằng văn bản để doanh nghiệp biết.

- Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ nhưng chưa đầy đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp doanh nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ và đầy đủ hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ có thông báo về việc hỗ trợ cho doanh nghiệp, trong thông báo thể hiện rõ nội dung, kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ và kinh phí khác (nếu có).

Toàn bộ các quy định, biểu mẫu liên quan đến Chính sách hỗ trợ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ (http://dostquangtri.gov.vn).

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông báo đến các doanh nghiệp để đăng ký tham gia Chính sách trên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị, 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị, điện thoại 0233.3566369 - 0915.575.626 (gặp Ông Nguyễn Xuân An) để được hướng dẫn cụ thể.

File đính kèm: 

Tờ khai xác định DN siêu nhỏ, DN nhỏ, DN vừa và đề xuất hỗ trợ 

- Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Trị năm 2022;

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 16/8/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 1368
Tổng lượt truy cập: 3.243.111
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.