Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 08-02-2023

Chú trọng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính ở thị xã Quảng Trị

Thời gian qua, thị xã Quảng Trị luôn xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương. Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ Nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, công tác CCHC trên địa bàn thị xã Quảng Trị bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hướng đến sự hài lòng của người dân.

Đoàn viên, thanh niên xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị ra quân tình nguyện giải quyết TTHC cho người dân qua bộ phận một cửa - Ảnh: H.T

Tại kế hoạch CCHC thị xã Quảng Trị năm 2022 đã cụ thể hóa 54 nhiệm vụ (gồm 15 nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo điều hành CCHC và 39 nhiệm vụ thuộc 6 lĩnh vực CCHC), phân định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tiến độ thực hiện. Đến nay, UBND thị xã đã triển khai thực hiện hoàn thành 54/54 nhiệm vụ, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, UBND thị xã đã tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số CCHC năm 2021 để đánh giá chỉ số CCHC đã được UBND tỉnh thẩm định và công bố, qua đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, nhất là những cơ quan tham mưu CCHC triển khai thực hiện các giải pháp nhằm duy trì điểm các tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa và nâng cao, cải thiện điểm các tiêu chí thành phần đạt điểm thấp.

Trong đó chú trọng thực hiện xây dựng đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính sau khi có hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; nâng cao tỉ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, bưu chính công ích; triển khai thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có phát sinh nghĩa vụ tài chính, số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển.

Để công tác CCHC được triển khai sâu rộng trên địa bàn, UBND thị xã chỉ đạo các đơn vị, xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền, trong đó chú trọng quán triệt, phổ biến công tác CCHC, giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Tăng cường tuyên truyền những mô hình, cách làm hay, sáng kiến về thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị; hình thức tuyên truyền phong phú như: qua hệ thống phát thanh của thị xã, tuyên truyền trực tiếp cho người dân tại bộ phận giao dịch một cửa; lồng ghép vào các đợt học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, các buổi trực báo, giao ban hằng tháng, quý; đăng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử thị xã…

Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC; tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc triển khai các nhiệm vụ CCHC. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC ở các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế cũng như những bất cập để điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ ở từng cấp.

Nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, nhanh chóng và kịp thời, thị xã cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc áp dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và các xã, phường.

Trên cơ sở kế hoạch duy trì áp dụng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn năm 2022, thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động quản lý.

Mặt khác, chỉ đạo triển khai tập huấn duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính; ban hành quyết định kiện toàn ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo thực hiện việc duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015. Tổ chức kiểm tra và giám sát áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại các phòng, ban thuộc UBND thị xã và UBND các phường, xã.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính trên địa bàn thị xã được sắp xếp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả được thực hiện. Công tác tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đúng quy trình và thời gian quy định góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản về mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân, tổ chức.

Năm 2022, 100% hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân đã được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua Hệ thống phần mềm một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị. Kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn và sớm hẹn đạt 97,5%. Tỉ lệ hồ sơ được số hóa ngày càng tăng. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%.

Nhằm tiếp tục tạo bước chuyển trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực cho KT-XH của thị xã phát triển, thời gian tới, thị xã Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, trọng tâm là TTHC thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai, minh bạch tất cả các TTHC với các hình thức thiết thực, phù hợp. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc triển khai các TTHC, đặc biệt là các TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm các TTHC không còn phù hợp…

https://baoquangtri.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 10
Hôm nay: 2175
Tổng lượt truy cập: 3.326.674
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.