Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 22-03-2023

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch cải cách  hành chính năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023;Triển khai Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành theo Quyết định số 333/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Công tác chỉ đạo điều hành: Ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, gắn kết quả CCHC với công tác thi đua, khen thưởng;..

Cải cách thể chế, theo dõi thi hành pháp luật: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;..

Cải cách thủ tục hành chính: Cập nhật, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính phù hợp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành mới, trình UBND tỉnh công bố danh mục, quy trình nội bộ đúng quy định; niêm yết công khai đúng quy định tại trụ sở và cổng thông tin điện tử của Sở; Rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Kế hoạch số 51/KH-SKHCN ngày 29/11/2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính nội bộ Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025; Triển khai Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên quan trong giải quyết TTHC. Ttiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; thực hiện nghiêm quy định về xin lỗi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức; Đẩy mạnh áp dụng công nghệ số để cải tiến mọi quy trình, thủ tục của Sở. Nâng cao chất lượng, thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Rà soát, ban hành mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Sở và đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của các bộ, ngành; Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở chưa đảm bảo theo đúng quy định của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Hoàn thành việc điều chỉnh, phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ- CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số người àm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;..

Cải cách chế độ công vụ: Tiếp tục xây dựng , đào tạo đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo yêu cầu trong tình hình mới; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đạo đức công vụ, thực thi nhiệm vụ  gắn với vị trị, chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức;...

Cải cách tài chính công: Tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công, tạo quyền chủ động cho đơn vị sự nghiệp công lập; Tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản công, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhất là trong lĩnh vực đqầu tư công và quản lý tài sản công;..

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử: Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở; Tiếp tục triển khai thực hiện các phần mềm: Hệ thống thôn tin một cửa điện tử; hệ thống phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; phần mềm Báo cáo thông tin kinh tế-xã hội; phần mền Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; phần mềm Báo cáo thông tin của Bộ KH&CN; duy trì, cung cấp thông tin hoạt động về lĩnh vực KH&CN tại Trung tâm giám sát điều hành thông minh; Tiếp tục thực hiện hệ thống thông tin một cửa điện tử, quy trình hóa việc giải quyết công việc của Sở theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số trong xử lý văn bản hành chính, cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ trong Sở, đơn vị thuộc Sở.

 

Trần Phượng

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 6
Hôm nay: 2349
Tổng lượt truy cập: 3.326.848
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.