Chi tiết văn bản - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> noidungchitiet  [in template "10131#10164#2306070" at line 12, column 85]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${noidungchitiet.trichyeu}  [in template "10131#10164#2306070" at line 12, column 83]
----
1<style> 
2	.form-row { 
3    	display: inherit !important; 
4
5</style> 
6<div class="panel panel-default" style="margin-top: 15px;"> 
7	<div class="panel-body"> 
8		<div class="row"> 
9			<div class="detail col-md-12"> 
10				<div class="row"> 
11					<div class="col-xs-12 form-group"> 
12						<h3 style="text-align: justify;"> ${noidungchitiet.trichyeu}</h3>			 
13					</div> 
14				</div> 
15				<div class="row"> 
16					<div class="col-xs-12 form-group"> 
17						<label>Số/Ký hiệu: </label>${noidungchitiet.so}				 
18					</div> 
19				</div> 
20				<div class="row"> 
21					<div class="col-xs-12 form-group"> 
22						<label>Loại văn bản: </label>${noidungchitiet.getTheloai().getTentheloai()}			 
23					</div> 
24				</div> 
25				<div class="row"> 
26					<div class="col-xs-12 form-group"> 
27						<#if noidungchitiet.getLinhvucvbpq()?has_content> 
28							<label>Lĩnh vực: </label>${noidungchitiet.getLinhvucvbpq().getTenlinhvuc()} 
29						<#else> 
30							<label>Lĩnh vực: </label><a>-</a> 
31						</#if>			 
32					</div> 
33				</div> 
34				<div class="row"> 
35					<div class="col-xs-12 form-group"> 
36						<label>Cơ quan ban hành: </label>${noidungchitiet.getCqbanhanh().getTencqbanhanh()}	 
37					</div> 
38				</div> 
39				<div class="row"> 
40					<div class="col-xs-12 form-group"> 
41						<label>Người ký văn bản: </label>${noidungchitiet.getNguoiky().getHoten()}			 
42					</div> 
43				</div> 
44				<div class="row"> 
45					<div class="col-xs-12 form-group"> 
46						<label>File đính kèm: </label>			 
47					</div> 
48					<div class="col-md-12"> 
49						<ul style="margin-left:20px"> 
50							<#list lstNoidungFiles as file> 
51								<li>							 
52									<div class="row"> 
53										<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12"> 
54											<a href="javascript:void(0);" onclick="downloadFile('${file.filecode}'); return !1;" class="show" title="Tải về Tải về ${file.filename}"><em class="fa fa-download fa-pointer">&nbsp;</em>Tải về ${file.filename}</a> 
55										</div> 
56									</div> 
57									<div class="clearfix"></div>							 
58								</li> 
59							</#list> 
60						</ul> 
61					</div> 
62				</div>				 
63			</div> 
64        </div> 
65    </div> 
66</div> 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 856
Tổng lượt truy cập: 3.244.369
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.