Trang chủ - Sở Khoa học và Công nghệ

Mục tin - bài viết

Mục tin - bài viết

Chế phẩm vi sinh

Nitro-QTMIC : Chế phẩm vi sinh cải tạo môi trường nuôi tôm, cá

Chế phẩm vi sinh đối kháng Tricho – Pseu

Pro-QTMIC: Thức ăn bổ sung vi khuẩn có lợi cho gia súc, gia cầm

Bio-QTMIC: Chế phẩm vi sinh làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi

Chế phẩm vi sinh xử lý chất thải hữu cơ Compo - QTMIC

Chế phẩm vi sinh bổ sung thức ăn nuôi tôm PERFECT-QTMIC

Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN tập huẩn sử dụng sử dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi tôm cho người dân

Cán bộ Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN hướng dẫn người dân sử dụng chế phẩm vi sinh để ủ phân hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp

Mô hình xử lý phế thải nông nghiệp bằng chế phẩm vi sinh Compo-QTMIC

Người dân sử dụng chế phẩm vi sinh Compo-QT MIC để ủ phân bón hữu cơ từ phế phụ phẩm nông nghiệp

Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị