Chi tiết tin thông báo - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Thông báo

Thông báo Nộp hồ sơ tuyển chọn/xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2024 (Đợt 1, năm 2024), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông báo về việc đăng ký nộp hồ sơ tuyển chọn/xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp

Hồ sơ tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp (Tham chiếu Điều 5, Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ) gồm:

1. Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức theo quy định của pháp luật (Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức chủ trì, Điều lệ hoạt động của tổ chức chủ trì hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý khác).

2. Đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Biểu B1-1-ĐON).

3. Thuyết minh đề tài (Biểu B1-2a-TMĐTCN hoặc Biểu B1-2b-TMĐTXH); thuyết minh dự án (Biểu B1-2c-TMDA); thuyết minh đề án (Biểu B1-2d-TMĐA).

4. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Biểu B1-3-LLTC).

5. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự (Biểu B1-4-LLCN).

6. Lý lịch khoa học của thành viên chính, thư ký khoa học (Biểu B1-4-LLCN). Tài liệu này phải có xác nhận của tổ chức quản lý nhân sự trong trường hợp hồ sơ được Hội đồng tư vấn tuyển chọn kiến nghị trúng tuyển.

7. Lý lịch khoa học chuyên gia trong nước, chuyên gia nước ngoài (trong trường hợp có chuyên gia tham gia thực hiện).

8. Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ và văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ (trong trường hợp có tổ chức tham gia phối hợp thực hiện) theo biểu mẫu quy định (tại phụ lục kèm theo).

9. Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành trong 02 năm gần nhất của tổ chức tham gia góp vốn.

10. Đối với các nhiệm vụ có yêu cầu về vốn đối ứng cần phải có phương án huy động vốn đối ứng tương ứng với từng trường hợp cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp sử dụng nguồn vốn tự có: Hồ sơ chứng minh nguồn vốn và cam kết sử dụng nguồn vốn vào đối ứng thực hiện nhiệm vụ;

b) Đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc huy động vốn góp của chủ sở hữu: văn bản cam kết và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ;

c) Đối với trường hợp vay vốn tổ chức tín dụng: Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ.

11. Báo giá thiết bị, nguyên vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê để thực hiện nhiệm vụ còn hiệu lực (thời gian báo giá không quá 90 ngày tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

12. Tài liệu liên quan khác trong trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thấy cần thiết bổ sung làm tăng tính thuyết phục của hồ sơ hoặc đơn vị quản lý cần làm rõ thông tin trong quá trình tuyển chọn, giao trực tiếp.

13. Tài liệu, văn bản quy định tại khoản 9 và khoản 10 chỉ áp dụng cho các nhiệm vụ có yêu cầu vốn đối ứng ngoài ngân sách nhà nước.

14. Các tài liệu nói trên là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực theo quy định hiện hành.

Dự toán kinh phí

 Việc lập dự toán, định mức xây dựng dự toán ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND ngày 10/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn/xét giao trực tiếp:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn/xét giao trực tiếp theo mẫu quy định, danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn thực hiện năm 2024 tại website của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị truy cập theo địa chỉ: https://sokhcn.quangtri.gov.vn/ hoặc  http://www.dostquangtri.gov.vn/.

 - Thời gian hết hạn nộp hồ sơ và nơi nhận hồ sơ:  Trước 17 h00’ ngày 13 tháng 7 năm 2024,  tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, Địa chỉ:  204 Hùng Vương,  Thành phố Đông Hà,  Tỉnh Quảng Trị.

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Gồm 07 bộ (02 bản gốc và 05 bản sao), sử dụng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, màu đen và 01 bản điện tử của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu) ghi trên USB. Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

+ Tên nhiệm vụ và tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp;

+ Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ; tên, địa chỉ, số điện thoại của chủ nhiệm nhiệm vụ;

+ Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

- Thời gian nộp hồ sơ được tính theo dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị (trường hợp nộp trực tiếp) hoặc theo dấu bưu điện nơi gửi (trường hợp qua bưu điện).

- Thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị thông qua bà Nguyễn Thị Anh Trang, số điện thoại 0905.405.497 để được hướng dẫn chi tiết.

- Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo tổ chức đăng tải thông báo và các nội dung liên quan lên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị và Fanpage Thông tin Khoa học công nghệ Quảng Trị theo quy định.

Trong khi chưa hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tuyển chọn/xét giao trực tiếp, tổ chức, cá nhân đăng ký tuyển chọn có quyền rút hồ sơ đã nộp để thay bằng hồ sơ mới, bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ đã nộp và nộp lại trong thời hạn đã quy định.

File đính kèm:

- Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2024 (Đợt 1, năm 2024).

- Danh sách các biểu mẫu.

- Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND Quy định mức chi lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thông báo Nộp hồ sơ tuyển chọn/xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024

Thông báo khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 9
Hôm nay: 2361
Tổng lượt truy cập: 3.326.860
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.