Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin tức nổi bật

Ngày đăng: 19-01-2024

Kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 08/SL ban hành quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam

Ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL ban hành quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Thông qua Sắc lệnh này, thống nhất sử dụng trong cả nước đơn vị đo lường theo hệ mét; quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo; chế tài xử lý các vi phạm về đo lường. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên về đo lường và cũng là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành Đo lường Việt Nam. Từ những đơn vị đo cổ truyền như đấu, sào, mẫu…, Sắc lệnh số 08/SL đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường của nước ta hội nhập vào nền văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới.

Công tác Đo lường được góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL ban hành quy định về đo lường hợp pháp của Việt Nam. Thông qua Sắc lệnh này, thống nhất sử dụng trong cả nước đơn vị đo lường theo hệ mét; quản lý việc sử dụng và sản xuất dụng cụ đo; chế tài xử lý các vi phạm về đo lường. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên về đo lường và cũng là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành Đo lường Việt Nam. Từ những đơn vị đo cổ truyền như đấu, sào, mẫu…, Sắc lệnh số 08/SL đã tạo điều kiện thuận lợi để đưa công tác đo lường của nước ta hội nhập vào nền văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới.

Đo lường là một lĩnh vực khoa học kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu đối với đời sống kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng, góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khoẻ và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Ghi nhận vai trò và tầm quan trọng của công tác đo lường cũng như sự đóng góp của ngành đo lường Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 11/10/2001 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 155/2001/QĐ – TTg lấy ngày 20 tháng 1 hàng năm, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 8/SL về đo lường (20/1/1950) làm Ngày đo lường Việt Nam.

Một dấu mốc lịch sử đối với đo lường nước ta là ngày 11/11/2011 Quốc hội khoá 13 thông qua Luật Đo lường. Đây là văn bản pháp luật cao nhất của Nhà nước ta về đo lường. Luật đã thể hiện những quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ đo lường phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh, bền vững phù hợp với điều kiện trong nước và bối cảnh quốc tế hiện nay. Luật Đo lường có hiệu lực trên phạm vi cả nước từ ngày 01/07/2012.

Đối với tỉnh Quảng Trị, Công tác Đo lường cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm, phát triển nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cụ thể:

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư thiết bị đo lường, thử nghiệm và công nghệ sinh học (tổng mức đầu tư cho thiết bị đo lường, thử nghiệm và công nghệ sinh học năm 2023 hơn 22,3 tỷ đồng; mua sắm 38 thiết bị nhằm nâng cao, mở rộng lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng); Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026;

UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 về kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các đơn vị Kiểm định trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng như cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm trên địa bàn Tỉnh: Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ định kiểm định đối chứng công tơ điện, đồng hồ đo nước lạnh trên địa bàn và kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo nhóm 2 theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ KH&CN, thường xuyên nghiên cứu, mở rộng lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn của đơn vị. Trung tâm Thí nghiệm điện tỉnh Quảng Trị Đầu tư chuẩn đo lường sử dụng trong kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo (Cầu đo điện trở tiếp xúc 200A, CRM-200B; Máy đo điện trở 1 chiều, WRT-10A).

Thông qua các đợt Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn, các đợt Kiểm tra nhà nước về Đo lường, Sở KH&CN tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đo lường như: Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đo lường; Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ khoa học và công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành; Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.
Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Lồng ghép vào các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, thử nghiệm, phương pháp đo, lượng của hàng đống gói sẵn; kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; Tăng cường kiểm soát bảo đảm an toàn cho người lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn vệ sinh, thực phẩm.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác Đo lường trên địa bàn tỉnh, cần tập trung vào một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh truyền thông về hoạt động đo lường, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường, nâng cao hiệu của công tác quản lý nhà nước về đo lường.

- Thông qua Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiến tiến, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, nông nghiệp, nông lâm thủy sản.

- Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường tại địa phương.

- Đào tạo cán bộ chuyên gia về tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng và hướng dẫn triển khai áp dụng có hiệu quả chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp nhằm xây dựng mô hình Chương trình đảm bảo đo lường tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, triển khai áp dụng có hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Võ Văn Tâm - PTP Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 848
Tổng lượt truy cập: 3.249.596
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.