Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 29-09-2023

Triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023

Thực hiện Công văn số 66/TCTCCTTHC ngày 19/9/2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trọng tâm từ nay đến hết năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 4893/UBND-NC về việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tập trung cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính nội bộ các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành rà soát ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hoá tối thiểu 20% thủ tục hành chính, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 31/10/2022. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/12/2023.

Tăng cường rà soát các quy định thủ tục hành chính hiện nay, kịp thời phát hiện các bất cập, hạn chế và gửi các Bộ, ngành liên quan (đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ) nghiên cứu, xem xét điều chỉnh.

Thực hiện tốt việc đánh giá tác động (lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính và ý kiến thẩm định của cơ quan, đơn vị chức năng) về quy định thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hoá kiểm tra chuyên ngành tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành các quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm chi phí cho xã hội. Sở Tư pháp thẩm định chặt chẽ thủ tục hành chính, yêu cầu, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chế độ báo cáo, danh mục hàng hoá kiểm tra chuyên ngành.

Trình công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. Định kỳ hàng tháng thống kê đầy đủ những thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành và thực hiện thủ tục hành chính.

Rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, số hoá hồ sơ, … theo hướng lấy người dân làm trung tâm, cắt giảm các thông tin phải khai báo, cung cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra, xác minh, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng và của người dân, doanh nghiệp qua các kênh thông tin khác nhau; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch quy trình, thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, tập trung tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai Đề án 06, bảo đảm gắn kết chặt chẽ, hiệu quả giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 (UBND tỉnh đã triển khai tại Công văn số 2458/UBND-NC ngày 25/5/2023) và Thông báo số 238/TB-VPCP ngày 22/6/2023 của Văn phòng Chính phủ (Sao gửi kèm). Báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 20/10/2023.

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, làm sạch toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2023.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh để tổ chức, cá nhân, theo dõi, giám sát, trong đó tập trung vào việc: Công khai, minh bạch; tiến độ, kết quả giải quyết; số hoá hồ sơ; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng.

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp số liệu và lồng ghép kết quả vào báo cáo tháng 10 về công tác cải cách thủ tục hành chính trình UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2023.

Nguyễn Thị Hòa

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 11
Hôm nay: 1607
Tổng lượt truy cập: 2.976.818
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.