Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 30-10-2023

Sở KH&CN Quảng Trị: Khai mạc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-SKHCN ngày 18/10/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu công tác CCHC và Chuyển đổi số của Sở KH&CN năm 2023”, ngày 30/10/2023, Sở KH&CN tổ chức Khai mạc Cuộc thi “Tìm hiểu công tác CCHC và Chuyển đổi số của Sở KH&CN năm 2023” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CCVC, NLĐ trong toàn Sở về chuyển đổi số và công tác cải cách hành chính; đồng thời, tuyên truyền sâu rộng, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về cải cách hành chính và chuyển đổi số đi vào cuộc sống. Tham dự khai mạc có: Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Ông Đào Ngọc Hoàng – Phó Giám đốc Sở KH&CN; Cùng toàn thể CCVC, NLĐ Khối Văn phòng Sở. Và Chương trình Khai mạc Cuộc thi được kết nối trực tuyến đến 2 Trung tâm trực thuộc Sở: Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và ĐMST, Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc cuộc thi

Phát biểu khai mạc cuộc thi, ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nhấn mạnh: Cuộc thi tìm hiểu CCHC và chuyển đổi số năm 2023 tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và chuyển đổi số, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở. Tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, nghiên cứu các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC và chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Sở. Hướng đến xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân trong các phòng, đơn vị và đội ngũ công chức, viên chức tham gia tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính.
 


Toàn cảnh Khai mạc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về công tác Cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023 tại Hội trường Sở KH&CN

 

Cuộc thi “Tìm hiểu công tác CCHC và Chuyển đổi số của Sở KH&CN năm 2023” với đối tượng tham gia: Công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Với hình thức trực tuyến, nội dung cuộc thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu các Nghị quyết, Nghị định, Chỉ thị của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Cụ thể về nội dung thi:

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;

- Nghị quyết số 02/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025;

- Quyết định số 3647/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 17/11/2021 về Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh Ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023;

- Quyết định số 1325/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 23/06/2023 về Quyết định ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025;

- Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023;

- Kế hoạch Kế hoạch số 165/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 04/08/2023 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025;

- Quyết định số 333/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025;

- Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 19/02/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 13/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023;

- Kế hoạch số 72/KH-SKHCN ngày 11/8/2023 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh đến năm 2025;

- Các Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số (Ban Tổ chức sẽ gửi ngân hàng đề thi đến các phòng, đơn vi 07 ngày trước khi thi).

 Hình thức thi:Thi online theo hình thức trắc nghiệm, nội dung các câu hỏi được Ban Tổ chức soạn thảo và số hóa vào phần mềm thi tìm hiểu công tác CCHC và chuyển đổi số.

Thể lệ thi: Cuộc thi được tổ chức 01 vòng thi. Mỗi bài dự thi gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm; thời gian làm bài thi 20 phút; trả lời đúng 01 câu được tính 01 điểm, trả lời sai 0 điểm. 

 


 Chương trình Khai mạc Cuộc thi được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

 

Cuộc thi hướng tới sự đơn giản, dễ hiểu, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong CCVC, NLĐ. Người tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử (điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop, máy tính để bàn...) có kết nối mạng Internet bằng việc truy cập địa chỉ do Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp và trả lời bộ câu hỏi được được chọn ngẫu nhiên theo nội dung thi.

Thông qua cuộc thi góp phần giúp công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay, góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số./.

 

Hải Yến, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 2604
Tổng lượt truy cập: 3.314.929
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.