Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 22-03-2023

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

Công tác chỉ đạo, điều hành: Triển khai thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023, Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện: Kế hoạch Kiểm soát  thủ tục hành chính năm 2023 (Kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 27/01/2023); Công văn về việc rà soát TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 (Công văn số 111/SKHCN-VP ngày 22/02/2023).

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023 là: 16 hồ sơ. (Tiếp nhận mới: 08 bộ hồ sơ, Kỳ trược chuyển qua: 08 bộ hồ sơ, Đã giải quyết: 10 hồ sơ trước hạn,  Đang giải quyết: 06 hồ sơ.

Về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Quý I/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết TTHC theo đúng quy định. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC trước hạn và đúng hạn đạt 100%. Tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận đạt 100%; tỷ lệ số hoá đầy đủ thành phần hồ sơ khi trả kết quả đạt 100%.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ Công trực tuyến tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử: Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đến 100% công chức, viên chức và người lao động với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: trên hệ thống quản lý văn bản điều hành vpdt.quangtri.gov.vn... Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn và phổ biến đến cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử qua Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% thủ tục hành chính của Sở được triển khai thực hiện trên môi trường điện tử tại địa chỉ: dichvucong.quangtri.gov.vn.

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp 46/47 DVC toàn trình và DVC một phần được công bố tại 384/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023.

Về truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC trọng tâm là cải cách TTHC. Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC, các nội dung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC; tầm quan trọng, ý nghĩa các nội dung cơ bản của công tác kiểm soát TTHC theo quy định của Chính phủ. Tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ cũng như trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của công chức, viên chức và người lao động được phân công thực hiện TTHC; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp, công dân trong mối quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước.

Cập nhật danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Sở  giúp cá nhân và tổ chức thuận tiện trong việc tiếp cận, tra cứu. Thực hiện công khai đầy đủ, minh bạch, đúng quy định các TTHC tại Cổng thông tin điện tử tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, cập nhật và tìm hiểu thông tin. Quý I/2023 đã tuyên truyền về cải cách hành chính 08 tin, bài.

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 14
Hôm nay: 2088
Tổng lượt truy cập: 3.326.587
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.