Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Thông báo

Ngày đăng: 03-08-2023

Thông báo Việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ thống nhất xét tuyển tại Công văn số 554/SNV-CCVC ngày 05/5/2023 của Sở Nội vụ về thống nhất số lượng, chức danh tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023;

Hội đồng tuyển dụng tuyển dụng viên chức làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ thông báo nội dung, thời gian, địa điểm xét tuyển như sau

1. Nội dung, hình thức xét tuyển:

- Nội dung phỏng vấn đối với các vị trí việc làm dự tuyển kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ www.dostquangtri.gov.vn; https://sokhcn.quangtri.gov.vn.

- Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn người xét tuyển

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian phổ biến quy chế và hướng dẫn tuyển dụng: 14h30, Thứ 6, ngày 11/8/2023.           

- Thời gian tổ chức phỏng vấn: 7h30, Thứ 3, ngày 15/8/2023. 

- Địa điểm: Hội trường  tầng 1 Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị - 204 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

3. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Nội quy xét tuyển được niêm yết tại trụ Sở Khoa học và Công nghệ.

CÂU HỎI  LÝ THUYẾT CHUNG

 PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

TẠI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 (Kèm theo Thông báo số      /TB-HĐTD ngày     /   /2023)

I..CÂU HỎI  LÝ THUYẾT CHUNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Câu 1: Căn cứ Luật viên chức năm 2010, anh (chị) hãy nêu các khái niệm: Viên chức; Viên chức quản lý; Hợp đồng làm việc; Hoạt động nghề nghiệp của viên chức; Vị trí việc làm; Chức danh nghề nghiệp? (20đ)

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết, Theo Luật Viên chức năm 2010, ngoài những nghĩa vụ chung và nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp, viên chức quản lý phải thực hiện những nghĩa vụ gì?  (20đ)

Câu 3: Anh (chị) hãy cho biết Hoạt động nghề nghiệp của viên chức là gì. Hãy nêu các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức. (20đ)

Câu 4: Anh (chị) hãy nêu các quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp, tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương được quy định trong Luật Viên chức 2010? (20đ)

Câu 5: Anh (chị) hãy nêu các quyền về nghỉ ngơi được quy định trong Luật Viên chức 2010? (20đ)

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định theo Luật Viên chức năm 2010? (20đ)

Câu 7: Anh (chị) hãy cho biết  theo Luật Viên chức 2010: Viên chức được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong các trường nào?  (20đ)

Câu 8: Anh chị hãy nêu các quy định về giao tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCCVC Sở KH&CN. (20đ)

Câu 9: Anh (chị) hãy nêu vị trí, chức năng của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị (20đ)

Câu 10: Anh (chị) hãy nêu các nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị (20đ)

Câu 11: Anh (chị) hãy nêu Cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị (20đ)

Câu 12: Anh (chị) hãy nêu Vị trí và chức năng của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (20đ)

Câu 13: Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn về quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (20đ)

Câu 14: Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn về sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (20đ)

Câu 15: Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (20đ)

Câu 16: Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn về ứng dụng và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (20đ)

Câu 17: Anh (chị) hãy nêu Cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị (20đ)

Câu 18: Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, anh (chị) hãy nêu Điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa (20đ)

Câu 19: Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, anh (chị) hãy nêu Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong quá trình sử dụng. (20đ)

Câu 20: Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ, anh (chị) hãy nêu Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý.   (20đ)

II. CÂU HỎI  LÝ THUYẾT CHUNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Câu 1: Anh (hoặc chị) hãy giải thích "Viên chức" và "Viên chức quản lý"
được quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019 ? (20 đ)

Câu 2: Anh (Chị) hãy giải thích “Viên chức quản lý”, “Đạo đức nghề nghiệp”, “Quy tắc ứng xử”,  “Tuyển dụng” , “Hợp đồng làm việc” được quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019? (20 đ)

Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của Viên chức về hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019? (20 đ)

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày nghĩa vụ của Viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019?   (20 đ).

Câu 5: Anh (chị) hãy nêu những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019? (20 đ)

Câu 6: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Viên chức thực hiện những nguyên tắc
nào trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019? (20 đ)

Câu 7: Anh (Chị) hãy cho biết quyền của Viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019? (20 đ)

Câu 8: Theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019? Anh (hoặc chị) hãy trình bày nội dung đánh giá viên chức ? (20 đ)

Câu 9: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phân loại đánh giá viên chức hằng năm
được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (20 đ)

Câu 10: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của Viên chức về nghỉ ngơi được
quy định tại Luật Viên chức năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2019? (20 đ)

Câu 11: Anh (hoặc chị) hãy nêu vị trí và chức năng của Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo được quy định tại Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? (20 điểm)

Câu 12: Anh (hoặc chị) hãy cho biết cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao công nghệ và Đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị? (20 điểm)

 

File đính kèm: Thông báo số 35/TB-SKHCN

 

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 5
Hôm nay: 2727
Tổng lượt truy cập: 3.315.052
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.