Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 28-03-2023

Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023

Nhằm đành giá những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc để có biện pháp khắc phục nhằm hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-SKHCN về việc Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023.

Theo đó, Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Sở, tập trung các nội dung sau:
 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính, công tác tuyên truyền, kiểm tra về cải cách hành chính

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính: Công tác xây dựng và ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023; Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2023; Kế hoạch duy trì và nâng cao chỉ số CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023; công tác tổ chức triển khai thực hiện công tác CCHC theo nội dung kế hoạch đã ban hành và kết quả thực hiện năm 2023.

- Việc triển khai các mô hình, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính tại phòng, đơn vị.

- Kết quả công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về CCHC.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo, chất lượng báo cáo.

2. Cải cách thể chế

- Tình hình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và việc tự kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

- Rà soát các văn bản pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính

- Việc triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ:

- Xây dựng Kế hoạch kiểm soát TTHC; Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; Rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Việc giải quyết TTHC: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, số hồ sơ giải quyết đúng hạn, quá hạn, nguyên nhân quá hạn.

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.

- Số lượng và việc triển khai thực hiện các dịch vụ công mức độ 3,4 tại phòng, đơn vị.

- Việc xây dựng, ban hành và rà soát Quy trình nội bộ TTHC theo Công văn 103/KSTT-KTTH ngày 15/3/2023 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động

- Việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm của Sở.

- Kiểm tra việc ban hành, rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị: Việc ban hành sửa đổi Quyết định số 342/QĐ-SKHCN ngày 02/12/2020 Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức và cá nhân thuộc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị.

- Việc sắp xếp, bố trí, cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

- Đánh giá, xếp loại công chức, viên chức theo quy định hàng năm.

- Việc thực hiện Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 30/01/2023 Kế hoạch tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023.

5. Cải cách tài chính công

- Việc xây dựng phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2023-2025; ban hành (sửa đổi, bổ sung) quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công.

- Đổi mới trong quản lý, điều hành ngân sách; sự công khai minh bạch trong quản lý và sử dụng tài chính công.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Việc duy trì, triển khai phần mềm quản lý văn bản, gửi nhận và ký số văn bản thông qua hệ thống mạng.

- Triển khai thực hiện các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin chuyên ngành, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn.

- Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước của Sở gắn với công tác cải cách, hiện đại hóa nền hành chính;

- Việc thực hiện duy trì, nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với tổ chức, công dân.

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ duy trì, củng cố, nâng cao các chỉ số PAPI, PCI …

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-SKHCN ngày 19/01/2023 duy trì và củng cố chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2023;

- Việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-SKHCN ngày 01/3/2023 Kế hoạch cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Trị năm 2023, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Nguyễn Thị Hòa

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 8
Hôm nay: 1955
Tổng lượt truy cập: 3.326.454
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.