Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 06-02-2024

Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 05/2/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2023, triển khai kế hoạch năm 2024. Chủ trì Hội nghị có: Đồng chí Trần Ngọc Lân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Đồng chí Đào Ngọc Hoàng, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn và các đồng chí trong Ban Giám đốc. Tham dự hội nghị có các đồng chí Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể

 Hội nghị đã triển khai các nội dung gồm: Báo cáo Tổng kết hoạt động KH&CN năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. Hội nghị tham luận, thảo luận. Tiến hành Bầu Ban Thanh tra nhân dân Sở KH&CN nhiệm kỳ 2024 – 2026. Tặng quà của Công đoàn Viên chức tỉnh dành cho 5 Đoàn viên thuộc các CĐ CSTV có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện Công tác thi đua khen thưởng và Ký cam kết thi đua năm 2024.
 
Năm 2023, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh theo hướng đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ, phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Thực hiện chủ đề của BTV Tỉnh ủy “Trách nhiệm, kỷ cương - Thích ứng an toàn - Thu hút đầu tư - Thúc đấy tăng trưởng”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập thể Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực phấn đấu cao của toàn thể CCVC, NLĐ, Sở KH&CN đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ KH&CN giao. Cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, Sở KH&CN đã nỗ lực thực hiện có hiệu quả và đã đạt được những kết quả rõ nét trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiêu biểu như: Công tác tham mưu: Năm 2023, Sở đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu TU, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh, góp phần khẳng định đóng góp của KH&CN vào sự phát triển KT-XH tỉnh. Trong đó, tiêu biểu là: Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 24/8/2023 về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Các Quyết định về sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị thuộc Sở. Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 ban hành Chương trình phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 cùng nhiều Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực KH&CN, tạo được sự đồng bộ, thuận lợi để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng và triển khai nhiều tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống.

 

Đặc biệt, ngày 29/11/2023, Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng Lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, Ngành liên quan đã có phiên làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách quan trọng về hoạt động sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, truy xuất nguồn gốc; ... Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Công tác nghiên cứu và triển khai đã chú trọng đến tính ứng dụng, tính hiệu quả và đạt một số tiến bộ, kết quả tích cực. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng, chuyển giao tiến bộ phục vụ sản xuất và đời sống  
 

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh đang triển khai 50 nhiệm vụ KH&CN các cấp gồm 29 nhiệm vụ chuyển tiếp và 21 nhiệm vụ được phê duyệt mới trong năm. Về cơ cấu cấp nhiệm vụ: 02 nhiệm vụ cấp quốc gia, 01 nhiệm vụ cấp Viện, 29 nhiệm vụ cấp tỉnh, 18 nhiệm vụ cấp cơ sở. Về cơ cấu các lĩnh vực: 24 nhiệm vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ, 11 nhiệm vụ khoa học nông nghiệp, 15 nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn. Các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện theo cơ cấu ưu tiên những nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất, đời sống có tính ứng dụng cao, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.


Đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng Công tác quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực, hướng đến phục vụ người dân và doanh nghiệp các hoạt động KH&CN: Công tác sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ hạt nhân; quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lí vi phạm trong lĩnh vực  KH&CN được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN được mở rộng. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng hoạt động. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được chỉ đạo hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và ngày càng phát huy năng lực hoạt động để phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Năm 2023 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2459/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Từ đó, bám sát đúng nhiệm vụ, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo nên một bước phát triển mới, khẳng định được vai trò, vị trí của KH&CN trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, năm 2024 Sở tập trung triển khai có hiệu quả các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:


Năm 2024, Sở KH&CN tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030. Thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để KH&CN trở thành đòn bẩy của công cuộc tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là:

 1. Xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách nhằm đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Bao gồm: Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 163/2021/NQ- HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định định mức xây dựng và lập dự toán thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (thay thế Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị); Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (thay thế Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị).
 2. Tăng cường công tác nghiên cứu, chuyển giao và nhân rộng các kết quả KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Chú trọng ứng dụng công nghệ cao, các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các ngành, lĩnh vực. Phát triển và ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học trong các ngành, lĩnh vực. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh và Đề án Ứng dụng chế phẩm vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
 3. Triển khai mạnh mẽ các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với thực hiện Kế hoạch số 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 12/8/2020 của BTV Tỉnh ủy.
 4. Triển khai mạnh mẽ các chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày 14/08/2019 về Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025.
 5. Phát triển thị trường KH&CN. Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ. Phát triển doanh nghiệp KH&CN. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 19/05/2023 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.
 6. Triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, bảo hộ và khai thác hiệu quả, hợp lý các tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh. Tập trung hỗ trợ xác lập, quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đối với các sản phẩm chủ lực, đặc sản, thế mạnh của tỉnh. Phát triển các sản phẩm có khả năng hoàn thiện nâng cấp trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP của tỉnh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/08/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.
 7. Tăng cường và đổi mới công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và hội nhập thị trường nội địa và quốc tế, áp dụng công nghệ cao trong quản lý. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2022; Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 và Kế hoạch số 5883/KH-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.
 8. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN. Tiếp tục triển khai dự án Ứng dụng đèn LED cho các tàu đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Trị do tổ chức NEDO Nhật Bản tài trợ. Tổ chức đoàn công tác đi nghiên cứu học tập tại nước ngoài về triển khai Dự án sản xuất khí hydro từ năng lượng gió và mặt trời làm tiền đề cho chuyển đổi xanh của tỉnh Quảng Trị. Tham dự các sự kiện, diễn đàn, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực KH&CN.
 9. Tăng cường tiềm lực KH&CN, tập trung đầu tư trọng điểm, có chất lượng và hiệu quả. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để phát triển KH&CN. Phát triển Trạm Ứng dụng KH&CN Bắc Hướng Hóa thành điểm nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu tổ chức, hợp tác nghiên cứu và giải quyết các nhiệm vụ KH&CN của tỉnh.
 10. Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 24/8/2023 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới và Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 24/8/2023 của BTV Tỉnh ủy.
 11. Tổ chức có hiệu quả các cuộc kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ,... tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, thiết yếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tổ chức có hiệu quả các cuộc điều tra, khảo sát trong lĩnh vực phụ trách. Theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình, những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp KH&CN nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 tập thể

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 05 cá nhân

Đại diện Lãnh đạo các Phòng/ Đơn vị Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Hải Yến

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 686
Tổng lượt truy cập: 3.249.434
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.